Student utestengelse

Skikkethet

Juridisk hjelp

En rekke utdanninger er underlagt skikkethetsvurderinger. Alle studentene på et slikt studie er underlagt en løpende skikkethetsvurdering. Ved begrunnet tvil om en students skikkethet, kan universitetet eller høyskolen velge å opprette en særskilt skikkethetsvurdering. Den særskilte skikkethetsvurderingen skal ha til hensikt å avklare om hvorvidt en student anses skikket for yrket utdanningen leder til. Dersom universitetet eller høyskolen kommer til at studenten ikke er skikket for yrket, skal det tilbys utvidet oppfølging og veiledning, med mål om å gjøre studenten skikket. Dersom den utvidede veiledningen ikke medfører den nødvendige endringen, vil saken sendes til behandling i klagenemnda. Vedtatt uskikkethet kan resultere i inntil 5 års utestenging.

Hva er skikkethet?

Skikkethet handler om en students egnethet til utdanningen studenten går på. Skikkethet handler ikke om faglige prestasjoner, selv om disse kan brukes som et ledd i vurderingen av studentens skikkethet. En student kan ha bare lave karakterer, og flere stryk for den saks skyld, og fremdeles bli ansett som skikket for utdanningen. Samtidig kan en student ha bare toppkarakterer, og likevel bli ansett uskikket. Vurderingen av en students skikkethet handler om hvorvidt det er noe iboende ved studentens person, som vil gjøre det uforsvarlig å la studenten fullføre utdanningen. Terskelen for å bli kjent uskikket er høy.

Vurderingene i en skikkethetssak

De konkrete vurderingskriteriene

Skikkethetsvurderingene skal tas med utgangspunkt i skikkethetsforskriften. Skikkethetsforskriften oppstiller en rekke kriterier for når en student kan og skal anses uskikket, fordelt på ulike lærerutdanninger, helse- og sosialfaglige utdanninger og teologi.

Universitetet eller høyskolen må starte skikkethetsvurderingen med å vurdere hvorvidt ett eller flere av disse kriteriene er oppfylt. Dersom ingen av de aktuelle vurderingskriteriene er oppfylt, kan studenten heller ikke anses uskikket. Det er først og fremst det studenten gjør i studie- og praksissammenheng som skal vurderes når universitetet eller høyskolen skal ta stilling til studentens skikkethet. I særskilte tilfeller kan det imidlertid også legges vekt på forhold utenfor studiene.

Farekriteriet

Dersom universitetet eller høyskolen kommer til at ett eller flere av de konkrete vurderingskriteriene er oppfylt, skal det tas en vurdering av det overordnede farekriteriet. For at en student skal kunne anses uskikket, må studenten utgjøre en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til de pasienter, brukere, barnehagebarn, elever, eller andre studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig yrkesutøvelse. I vurderingen av farekriteriet kan også forhold som ikke ble ansett som relevante under de konkrete vurderingskriteriene tas inn.

Utestengingsperiodens lengde

Dersom universitetet eller høyskolen mener at farekriteriet, i tillegg til ett eller flere av de konkrete vurderingskriteriene er oppfylt, kan studenten utestenges fra den aktuelle og tilsvarende utdanningen i inntil 5 år. I vurderingen av lengden på utestengingsperioden er det i hovedsak to ting som skal vektlegges. For det første må det vurderes om forholdet som gjør at studenten anses uskikket er av forbigående karakter eller ikke. Dersom det som gjør studenten uskikket skyldes sykdom, rus eller andre forbigående forhold, skal en kortere utestengingsperiode benyttes. De lengste utestengingsperiodene (4 - 5 år) er forbeholdt de mest alvorlige tilfellene. I tillegg gjelder en generell regel, om at studenten ikke skal utestenges lengre enn det som er nødvendig.

Gangen i en skikkethetssak

En skikkethetssak starter i de aller fleste tilfeller med at det sendes inn en tvilsmelding. Tvilsmeldingen kan sendes inn av hvem som helst. Som regel er det ansatte ved universitetet eller høyskolen, ansatte ved praksisstedene og medstudenter som sender inn tvilsmeldinger.

Dersom det foreligger begrunnet tvil, sendes saken til institusjonsansvarlig. Institusjonsansvarlig kaller studenten inn til vurderingssamtale. Basert på samtalen, skal det lages en plan for utvidet oppfølging og veiledning. Denne veiledningen skal ikke være en rent faglig, men være relatert til det som gjør at det er tvil om studentens skikkethet. Studenten har krav på tilbud om utvidet oppfølging og veiledning, med mindre det er åpenbart at slik veiledning ikke er egnet til å hjelpe studenten. Terskelen for ikke å tilby utvidet oppfølging og veiledning er høy.

Dersom den utvidede veiledningen ikke fører til nødvendig endring og utvikling hos studenten, skal saken sendes til skikkethetsnemnda. Skikkethetsnemnda skal, basert på dokumentene i saken og innspill fra studenten, sende en innstilling til universitetets eller høyskolens klagenemnd, om hvorvidt studenten skal anses skikket eller ikke, og om en eventuell utestenging.

 

Basert på innstillingen fra skikkethetsnemnda, fatter klagenemnda vedtak om hvorvidt studenten skal anses skikket eller uskikket, og en eventuell utestenging. Vedtaket kan påklages innen tre uker. Det er viktig at klagefristen overholdes. Saken sendes da til ny behandling i klagenemnda. Dersom klagenemnda ikke endrer sitt eget vedtak, sendes saken videre til Felles klagenemnd. Felles klagenemnd er en nasjonal klagenemnd, som behandler klager på vedtak om uskikkethet og utestenging fra alle norske universiteter og høyskoler. Studenten har rett til å uttale seg skriftlig på alle trinn i saken. Noen ganger er det også åpning for at studenten kan uttale seg muntlig.

Retten til advokat

Du som student har rett til å la deg representere av en advokat, helt fra tvil om skikkethet er oppstått. Fra sak er reist i skikkethetsnemnda, har du dessuten krav på at advokatkostnadene skal dekkes av universitet eller høyskolen. Du skal få tydelig beskjed fra universitetet eller høyskolen når denne retten inntrer. Retten til gratis advokat gjelder fra sak er reist og frem til endelig vedtak foreligger i Felles klagenemnd. En student som er utestengt har rett til å reise sak for tingretten. Universitetet eller høyskolen dekker alle kostnadene knyttet til behandling i tingretten, herunder kostnader til advokat.

Advokat Ruben Haugland har tidligere sittet 5 år i Felles klagenemnd, den nasjonale klagenemnda for behandling av skikkethetssaker. Haugland har lang erfaring i behandling av skikkethetssaker, og har inngående kunnskaper i skikkethetsregelverket. Haugland skrev videre masteroppgave om behandlingen av skikkethetssaker. Er din skikkethet under vurdering, vil Haugland kunne tilby deg solid representasjon gjennom hele saken, i tillegg til en unik veiledning gjennom hele prosessen.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat og vurdering av din sak

Juridiske problemstillinger for studenter

Kontakt oss

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
© Studieadvokatene. Alle rettigheter reservert.